Close

Shri Sayyed Riyaj Ahemed(IAS)

Email : sdmkhunti[at]gmail[dot]com
Designation : SDO, Khunti
Phone : 9431389560
Fax No. : -